ป้ายจราจร

  • 1. ป้ายบังคับ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายชอง เครื่องหมายจราจร ที่ปรากฎอยู่ในป้ายจราจรนั้น โดยการกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือ จำกัดการกระทำในบางประการ หรือบางลักษณะ
  • 2. ป้ายเตือน ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือ ข้อมูลอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความ ระมัดระวังใน การใช้ทางซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้
  • 3. ป้ายแนะนำ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลอันเกี่ยวกับการ เดินทางและ การจราจร เช่น เส้นทางที่จะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานที่ รวมทั้งข้อมูลอื่นเป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการเดินทางและจราจร